Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Utlåtande med anledning av RIN:s beslut

Efter Riksidrottsnämndens beslut häromveckan i det uteslutningsärende som pågått under våren vill SKF uppmärksamma ett par viktiga medskick som görs i beslutet.

Som tidigare informerats om fattade styrelsen i Svenska Kanotförbundet (SKF) tidigare i år beslut om att utesluta Falu Kanotklubb (FKK). FKK överklagade beslutet till Riksidrottsnämnden (RIN) som under förrförra veckan kom med sitt beslut där de bifaller föreningens överklagan och därmed upphäver beslutet om uteslutning. I sitt beslut fastslår RIN att de inte finner tillräcklig saklig grund för uteslutning. SKF konstaterar att RIN inte delar SKF:s uppfattning och respekterar givetvis beslutet.

I beslutet finns några viktiga medskick som det finns anledning att uppmärksamma. Bland annat gällande de värdegrundsmässiga delarna i underlaget och de delar som framhåller vikten av att ta hänsyn till individers egen vilja när övervägande görs om en medlems deltagande i verksamhet.

Liksom RIN, ser SKF allvarligt på de uppgifter som förs fram gällande att föreningen skulle ha brutit värdegrunden. I den utredning som ingick i underlaget för beslutet om uteslutning har SKF lovat respondenterna anonymitet varpå underlaget bestod av den sammanfattning utredaren gjorde. Utöver sammanfattningen kompletterades underlaget med tidningsartiklar som SKF uppmärksammade där ett antal aktiva, tidigare medlemmar i FKK, beskrev deras bild av föreningens verksamhet. En bild som tydligt tangerar de brister i föreningen som SKF ifrågasatte i uteslutningsbeslutet.

RIN klargör även vad som gäller när medlem deltar i tävling eller uppvisning där arrangören inte är ansluten till det förbund som administrerar ifrågavarande idrottsgren. När medlem deltar i en sådan tävling anser RIN att det ytterst är föreningens ansvar att SF godkänt deltagandet.

RIN slår även fast att föreningen har stort utrymme att bestämma vilka aktiva som ska delta på olika aktiviteter. De framhåller dock vikten av att stor hänsyn ska tas till den enskildes vilja när överväganden görs om en medlems deltagande i tävling och uppvisning och att det framstår som extra angeläget när det gäller landslagsuppdrag som medlem är uttagen till.

I underlaget för uteslutningsbeslutet ifrågasätter SKF FKK:s agerande kring att bl.a. inte anmäla medlemmar till SM som en bestraffning för att de tackat ja till landslagsuppdrag. Ett tydligt exempel på agerande som begränsar medlemmarnas möjligheter att utöva sin idrott. Tre unga aktiva som blev uttagna, och tackade ja, till landslagsuppdrag blev motarbetade för att de inte följde föreningens vilja att inte delta i förbundets verksamhet. I underlaget för uteslutningsbeslutet förde SKF fram fler exempel på liknande agerande där föreningen begränsar sina medlemmars möjligheter att delta i verksamhet.

Att värna en verksamhet som följer idrottens värdegrund är ett viktigt arbete för alla nivåer inom idrotten och ett arbete som behöver vara en ständigt pågående process. Utifrån de uppgifter som framkommit anser SKF att det finns anledning för FKK att genomföra ett arbete i föreningen för att förebygga framtida ageranden som kan skapa otrygghet eller begränsa medlemmars möjligheter att bedriva sin idrott.

Publicerad: 2022-06-29

Senast uppdaterad: 2022-12-21

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV