Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Välkommen hem – till svensk kanot

"Svensk kanot står öppet för alla som vill paddla. Här ska alla känna sig värdefulla och få stöd utifrån sina förutsättningar. Vi verkar för en trygg och säker miljö, både i mötet mellan människor och på vattnet. Hos oss finns det alltid någon som lyssnar och agerar vid otrygghet". Så lyder beskrivningen på trygg – ett av fyra kärnvärden i Svenska Kanotförbundets nya värdegrund.

Svenska Kanotförbundet har gjort flera stora förändringar det senaste året, bland annat antagit en ny vision och värdegrund, lanserat en ny hemsida och inte minst påbörjat ett arbete med "Strategi 2030". Det har inneburit en naturlig översyn av vissa delar av förbundets arbete och verksamhet. I samband med det har vi identifierat flera delar som behöver ses över och uppdateras för att kunna användas och implementeras på ett bra sätt i vår verksamhet. Vi har bland annat insett att vi till stor del saknar genomarbetat material, strukturer och rutiner som kan vara till stöd för både oss själv, men inte minst för våra föreningar, när det gäller "Trygg idrott".

Svenska Kanotförbundet kommer under 2024 påbörja projektet "Välkommen hem – till svensk kanot" – ett arbete som vi hoppas ska leda till att det ska vara självklart och naturligt att jobba aktivt för en trygg och välkomnande verksamhet. Vi kommer löpande att kommunicera kring och involvera svensk kanot i projektet för skapa en förståelse och ett engagemang, bland annat på Kanotkonventet 2024.

Beviljat projektstöd från RF

I oktober beviljade RF det projektstöd som Svenska Kanotförbundet ansökt om för att kunna arbeta med strukturer, rutiner och material kring "trygg idrott". Projektet löper över två år och syftar till att analysera förbundets nuläge och därmed identifiera brister, svaga punkter och luckor gällande vårt arbete med skapa en trygg och välkomnande idrottsmiljö för alla.

Projektet ska leda till en inblick i förbundets status gällande strukturer och rutiner med koppling till trygg idrott samt ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet utifrån vad som framkommit i analysen.

Syfte

Förutom att synliggöra förbundets nuläge vill vi kunna vara till bättre stöd för våra föreningar. På sikt vill vi kunna presentera material och underlag som tillsammans med tydliga strukturer och rutiner kan vägleda och var till hjälp i den dagliga verksamheten. Om vi kan konkretisera vår värdegrund ”trygg” och vad trygg idrott innebär på ett enkelt och tydligt sätt, är vår förhoppning att det ska bli självklart att jobba med dessa frågor i sin förening. Vi vill att det ska vara naturligt och en framgångsfaktor att på alla nivåer jobba aktivt för en trygg och välkomnande verksamhet.

Mål

Målet med projektet är skapa förutsättningar för att alla i vår verksamhet ska ha insikt i och medvetet jobba för en trygg miljö där alla känner sig välkomna. Genom att analysera förbundets strukturer och rutiner kopplade till trygg idrott blir det tydligt vad vi saknar, behöver göra bättre, för att skapa dessa förutsättningar. Ett viktigt delmål är att ta fram en handlingsplan för att åtgärda de identifierade luckorna och bristerna.

Den avslutanden delen i projektet blir att utifrån upprättad handlingsplan påbörja det konkreta arbetet för att vi ska lyckas med vårt mål; ta fram och/eller uppdatera rutiner och handlingsplaner, se över riktlinjer och styr- och policydokument, stödmaterial, aktiviteter kopplade till värdegrunden, utbildningar med mera.

Kontakt

Vid frågor kring projektet är ni välkomna att kontakta oss.

Helene Ripa
Kommunikatör
helene.ripa@kanot.com
070-486 80 17

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet kontakta oss gärna på info@kanot.com.

Publicerad: 2023-12-08

Senast uppdaterad: 2023-12-08

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV