Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Starta en kanotförening

Den formella proceduren för att starta en ny kanotförening är enkel. Det enda som behövs är en grupp människor bestämmer sig för att starta en förening. Det finns inte fastlagt något minsta antal personer som måste vara med för att bilda en förening, men för bildandet av en ekonomisk förening räcker det med tre personer. Därför kan det antas att tre personer också är tillräckligt för att bilda en ideell förening.

Om ni redan har haft ett bildandemöte så kan ni ansöka om att få bilda förening och bli medlem i Svenska Kanotförbundet samtidigt. Föreningen blir även automatiskt ansluten till Riksidrottsförbundet (RF), och SISU idrottsutbildarna.

Så kommer ni igång

Lämpligaste sättet är att kalla ihop intresserade till ett möte där ni annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas av de som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha möjlighet att komma till mötet och i princip får man inte stänga ute någon från mötet.

Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare). Det är sedan mötesordförande som lotsar deltagarna genom bildandemötet.

Punkter som bör finnas med

 1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollsekreterare
 4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
 5. Fastställande av föredragningslista för mötet
 6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
 7. Fastställande av stadgar för föreningen
 8. Fastställande av namn på föreningen
 9. Beslut om medlemsavgiftens storlek
 10. Val av styrelse (ordförande samt X antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet.

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.

För att den idrottsliga verksamheten ska komma igång krävs ofta en kontakt med kommunens fritidsförvaltning eller motsvarande. Det kan gälla frågor om lokalupplåtelse, bidrag med mera. Inför dessa kontakter kan ett samtal med RF-SISU distriktet vara bra.

Föreningens stadgar

Föreningens stadgar är ett viktigt dokument, själva grunden för verksamheten. Speciellt viktiga blir de om det uppstår en konflikt. Se därför alltid till att hålla stadgarna aktuella. Och att alla i föreningen känner till dem. Som stöd till föreningarna har RF sedan lång tid tillbaka tillhandahållit en stadgemall, tidigare kallad RF:s Normalstadgar för Idrottsföreningar.

En stadgemall är i sig inga stadgar utan ska ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar. Nya idrottsföreningar som bildas liksom gamla föreningar som ska göra en stadgeöversyn kan använda stadgemallen som utgångspunkt för framtagandet av föreningens egna stadgar.

Namnregler för förening

Vad en förening får heta är reglerat i RF:s stadgar samt i särskilda anvisningar för namn på idrottsförening.

 • Namn på förening som lätt kan förväxlas med namnet på annan till RF ansluten förening eller organisation får inte godkännas. Detsamma gäller om namnet väcker anstöt, löje eller obehag.
 • Namn på idrottsförening ska inte innehålla orden ”förbund”, ”svenska”, ”läns”, ”distrikts” eller liknande, eftersom dessa ord betecknar riks- eller regional organisation.
 • Namnet ska inte innehålla orden ”sektion”, ”kommitté”, ”lag”, ”team” eller liknande då dessa leder tanken till underavdelningar inom en förening, eller ordet ”allians” vilket vanligen betecknar en sammanslutning av lokala föreningar.
 • Slutligen ska namnet utvisa att föreningen är en ideell förening som bedriver idrott. Ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande ska finnas med i kombination med ordet ”idrott”, ”sport”, ”handboll”, ”ishockey”, ”bil” och så vidare.

Avsteg från punkterna 2–4 kan medges vid särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara att sökande förening bedriver idrottslig verksamhet endast som en del av annan huvudsaklig verksamhet eller att det inom den aktuella idrotten finns en tydlig definition av vad som exempelvis utgör ett ”team” och att det på så sätt klarläggs att ett ”team” motsvarar en ideell förening.

Om föreningen av någon anledning behöver byta namn så kan ni göra en ansökan om det.

Bli medlem i Svenska Kanotförbundet

För att bli medlem i Svenska Kanotförbundet behöver ni skicka in protokoll, närvarolista och stadgar till Riksidrottsförbundet, RF. Därefter ska ansökan godkännas av RF och SKF, det går på några dagar om allt är i sin ordning. Några av anledningarna till att en förening inte blir godkänd beror oftast på att någon uppgift saknas i stadgar eller bildandeprotokollet, eller att föreningens namn inte följer de regler RF satt upp. Man får då möjlighet att justera uppgifterna på ett nytt möte och sedan skicka in kompletteringarna.

Som medlem i Svenska Kanotförbundet får ni direkt tillgång till flera funktioner som underlätttar för er som förening samt ta del av de rabatter och förmåner som både RF och SKF erbjuder – läs mer.

Kontakt

Har funderingar om hur man startar en förening, blir ansluten eller har andra föreningsfrågor är ni välkomna att kontakta oss.

Johan Nilsson
Föreningsutveckling
johan.nilsson@kanot.com
073-331 19 79

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet kan du alltid kontakta oss på info@kanot.com.


Publicerad: 2023-11-24

Senast uppdaterad: 2023-11-24

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV