Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Vår ORGANISATION

Förbundsstyrelsen är ytterst ansvariga för Svenska Kanotförbundets centrala organisation. En viktig uppgift för styrelsen är att utse en generalsekreterare (GS) som har beslutsrätt i det vardagliga arbetet och är adjungerad och föredragande i styrelsen. Ett av huvuduppdragen för GS består av att organisera och leda ett centralt kansli samt övrig personal.

Den stora kraften i kanotförbundets centrala organisation kommer från ideellt engagerade personer i olika kommittéer och arbetsgrupper. Kommittéer kan antingen ha en renodlad bredd- eller elitinriktning, men i flera fall har kommittéerna ett ansvar över båda delarna. Kommittéerna ansvarar för verksamheten inom deras respektive gren/verksamhetsområde utifrån given budget. Det är styrelsen som formellt beslutar om vilka som ingår i kommittéerna.

I organisationsskissen över förbundet nedan framgår de olika delarna i organisationen. Under bilden beskrivs de olika delarna mer ingående.

Organisationsskiss Svenska Kanotförbundet

 

Föreningar (IF)

Föreningarna utgör kärnan i all verksamhet. Det är framför allt här rekrytering till, och genomförande av, paddlingsverksamhet av olika slag sker.

Skyldighet

 • Skicka in årsrapport till SKF senast 31 januari.
 • Följa gemensamt fattade beslut, riktlinjer och regler.
 • Medlemsregister i IdrottOnline.
 • Begära ut begränsat registerutdrag enligt RF:s riktlinjer.

Möjligheter/rättigheter

 • Fattar beslut rörande egna föreningen.
 • Möjlighet att lämna in motioner till förbundsmötet.

Sammansättning och tillsättning

 • Består av medlemmar i föreningen.
 • Styrelsen i föreningen väljs på föreningens årsmöte.

Arbetssätt

 • Bestäms utifrån föreningens inriktning och verksamhet samt medlemmarnas engagemang och vilja.

Ekonomi och budget

 • Föreningen ansvarar för sin budget.
 • Möjlighet att söka bidrag av olika slag från både SKF och RF-SISU distrikt.

– –

Distrikt (SDF)

Samlar alla föreningar inom sitt område/sin region.

Skyldighet

 • Förbereda och genomföra distriktets årsmöte.
 • Förbereda distriktets medverkan inför, samt delta med ombud på, förbundsmötet.
 • Följa sina, av SKF godkända, stadgar.
 • Delta på distriktsdialoger som SKF eller RF-SISU distrikt kallar till.
 • Säkerställa att SKF har korrekta kontaktuppgifter till distriktet.
 • Sprida information från SKF och RF-SISU distrikt vidare till föreningar inom distriktet.

Mandat/möjlighet/rättighet

 • Fatta beslut rörande det egna distriktet.
 • Delta med ombud till förbundsmötet.
 • Skicka in motioner till Förbundsmötet.
 • Utse arrangör för DM och dela ut DM-tecken i aktuella grenar.
 • Söka SDF-bidrag från RF-SISU distrikt.

Sammansättning och tillsättning

 • Distriktet består av alla SKF-anslutna föreningar inom givet geografiskt område (fastställt i SKFs stadgar)
 • Tillsättning av olika roller inom distriktet sker på distriktets årsmöte

Uppdragets längd

 • Ordförande 1 år.
 • Ledamöter 2 år.

Arbetssätt

 • Bestäms av respektive SDF-styrelse.

Ekonomi och budget

 • Ansvarar för distriktets budget.
 • Distriktets årsmöte beslutar om eventuella medlemsavgifter som föreningar ska betala till distriktet.
 • Möjlighet att söka SDF-bidrag via RF-SISU distrikt.

Ersättningar

 • Beslutas av distriktets årsmöte.

– –

Förbundsstyrelsen

Svenska Kanotförbundets styrelse är ytterst ansvariga för Svenska Kanotförbundets centrala verksamhet när förbundsmötet inte är samlat. En viktig uppgift för styrelsen är att utse en generalsekreterare (GS) som har beslutsrätt i det vardagliga arbetet och är adjungerad och föredragande i styrelsen. Styrelsens roll och uppdrag anges i stadgarna 5 kap 1–5 §.

Skyldighet

 • Verka i linje med SKFs, och överordnade organisationers, vision och värdegrund.
 • Följa SKFs, och överordnade organisationers, stadgar och regler.
 • Upprätthålla kontakter internationellt.
 • Arbetsgivaransvar för GS.
 • Förbereda och genomföra förbundsmötet.
 • Hålla sig uppdaterad på vad som händer i “idrotts-och friluftssverige”.
 • Säkerställa att SKF är representerat på Riksidrottsmötet, Svenskt Friluftslivs och SOK:s årsmöte.

Mandat

 • Att ta beslut för SKF mellan förbundsmötena.
 • Anställa/avskeda GS.
 • Tillsättning och upplösning av kommittéer.

Sammansättning och tillsättning

 • Tillsätts av förbundsmötet.
 • Ska bestå av 60/40 mellan könen.
 • Ska representera olika delar av svenska kanot.

Uppdragets längd

 • Ordförande 1 år.
 • Ledamöter 2 år.

Arbetssätt

 • Styrelsemöten 1 gång i månaden (främst digitalt) med överenskommet arbete däremellan
 • Fysiska mötesplatser
  • Kanotkonventet
  • Förbundsmötet
  • Kansli/styrelsehelg

Ekonomi och budget

 • Ansvarar för SKF:s budget och att senast 30 november kommunicera beslutad budget till verksamheten.

Ersättningar

 • Ideellt uppdrag, ingen i styrelsen erhåller något arvode.
 • Erhåller reseersättning samt ersättning för utlägg i samband med styrelseuppdrag.

– –

Generalsekreterare (GS)

GS leder förbundets arbete och är en viktig del i verksamheten tillsammans med övriga anställda och ideellt engagerade.

Skyldighet

 • Leda förbundets verksamhet i linje med de mål och riktlinjer som förbundsmötet och styrelsen fastställt.
 • Förbereda och föredra punkter på styrelsemöten.
 • Övergripande ekonomiskt ansvar och budgetuppföljning.
 • Ansvarig för arbetsledning av övriga anställda.
 • Ansvarig för kontakter med RF, SOK, SPK, Svenskt Friluftsliv, ICF, ECA, andra SF och övriga relevanta organisationer.

Mandat

 • Firmatecknare.
 • Attesträtt.
 • Delegerad beslutsrätt i ekonomiska och verksamhetsmässiga frågor utifrån givna inriktningar och ramar i VP och budget.
 • Besluta om nyanställningar enligt överenskommen rutin.

Sammansättning och tillsättning

 • Anställs av förbundsstyrelsen, kontaktperson ordförande.

Uppdragets längd

 • Tillsvidare anställning.

Ersättningar

 • Avtalad lön och ersättningar enligt avtal.

– –

SKF Kansli

SKF:s kansli utgör kärnan i förbundets centrala stöd till verksamhetens olika delar. Därutöver driver kanslipersonalen olika projekt, sprider kommunikation och information och representerar förbundet i olika sammanhang.

Skyldighet

 • Verka för SKF:s vision och värdegrund.
 • Arbeta utifrån projekt eller uppdragsbeskrivning.

Mandat

 • Delegerad beslutsrätt i ekonomiska och verksamhetsmässiga frågor utifrån givna inriktningar och ramar i VP och budget

Sammansättning och tillsättning

 • Anställs av generalsekreterare som också har arbetsgivaransvar.
 • Anställningen förankras i styrelsen genom ordförande.

Uppdragets längd

 • Varierar, främst tillsvidareanställningar och projektanställningar.

Arbetssätt

 • Individuell planering görs utifrån uppdrag och roll.
 • Gemensam långsiktig planering görs inom kansliet.

Ekonomi och budget

 • Kansliets budget styrs utifrån uppdrag från externa bidragsgivare samt budget som beslutas av styrelsen.

Ersättningar

 • Erhåller lön och ersättningar enligt avtal.

– –

Stödkommittéer

Stödkommittéernas verksamhet inriktas inte mot någon speciell gren utan istället ett givet område; Utbildning, Marknad & Kommunikation samt Mångfald.

Skyldighet

 • Upprätta en verksamhetsplan som skickas in till styrelsen senast 1 november.
 • Utifrån verksamhetsplan upprätta ett budgetäskande som skickas in till styrelsen senast 1 november.
 • Summera året i en verksamhetsberättelse (VB) som skickas in till styrelsen senast 15 december. Komplettering med sent genomförd verksamhet kan göras senast 10 januari.
 • Jobba i linje med upprättad VP och hålla tilldelad budget.
 • Informera ansvarig SKF kommittékontakt vid större avvikelser från/behov av förändring i verksamhetsplan och/eller budget.

Mandat

 • Delegerad beslutsrätt i ekonomiska och verksamhetsmässiga frågor inom ramen för sitt område utifrån givna inriktningar och ramar i VP och budget.

Sammansättning och tillsättning

 • Antalet personer i kommittén kan variera.
 • Ska bestå av kvinnor och män, mål med en 60/40-fördelning.
 • Tillsättning av kommittéledamöter kan ske löpande, formellt beslut tas genom styrelsebeslut.
 • Vid behov av nyrekrytering till kommittéer kan föreningsrepresentanter, kanslipersonal, befintliga kommittémedlemmar etc. föreslå kandidater. Därutöver annonseras även lediga kommittéuppdrag på kanot.com. Förslag skickas till förbundsstyrelsen som beslutar om tillsättning av nya kommittéledamöter.
 • Kommittéordförande informerar SKF kommittékontakt och för en dialog om behovet av nyrekrytering.

Uppdragets längd

 • Ej tidsbestämt.
 • När kommittéledamot vill avsluta sitt engagemang kommuniceras det till kommittéordförande och uppdraget avslutas vid kommande årsskifte eller enligt överenskommelse.

Arbetssätt

 • Kontinuerliga möten under året, mestadels digitala.
 • Minst en fysisk träff årligen.

Ekonomi och budget

 • Förbundsstyrelsen fastställer budget för kommitténs nästkommande år i slutet av november.

Ersättningar

 • Ideellt uppdrag, ingen arvodering.
 • Normalt utgår reseersättning samt ersättning för utlägg i samband med kommittéuppdrag, kostnader bärs av kommitténs budget.

– –

Grenkommittéer

Grenkommittéer tillsätts av styrelsen och har till uppgift att förvalta och utveckla verksamheten inom sina respektive grenar. I vissa grenar finns en uppdelning i bredd- och elitkommittéer med en naturlig uppdelning just mellan bredd-och elitfrågor, medan andra grenar har en bredd- och elitkommitté som ansvarar för hela verksamheten.

Skyldighet

 • Upprätta en verksamhetsplan som skickas in till styrelsen senast 1 november.
 • Utifrån verksamhetsplan upprätta ett budgetäskande som skickas in till styrelsen senast 1 november.
 • Summera året i en verksamhetsberättelse (VB) som skickas in till styrelsen senast 15 december. Komplettering med sent genomförd verksamhet kan göras senast 10 januari.
 • Jobba i linje med upprättad VP och hålla tilldelad budget
 • Informera ansvarig SKF kommittékontakt vid större avvikelser från/behov av förändring i verksamhetsplan och/eller budget.

Mandat

 • Delegerad beslutsrätt i ekonomiska och verksamhetsmässiga frågor inom ramen för sitt område utifrån givna inriktningar och ramar i VP och budget.

Sammansättning och tillsättning

 • Antalet personer i kommittén kan variera.
 • Ska bestå av kvinnor och män, mål med en 60/40-fördelning.
 • Tillsättning av kommittéledamöter sker löpande, formellt beslut tas genom styrelsebeslut.
 • Vid behov av nyrekrytering till kommittéer kan föreningsrepresentanter, kanslipersonal, befintliga kommittémedlemmar etc. föreslå kandidater. Därutöver annonseras även lediga kommittéuppdrag på kanot.com. Förslag skickas till förbundsstyrelsen som beslutar om tillsättning av nya kommittéledamöter.
 • Kommittéordförande informerar SKF kommittékontakt och för en dialog om behovet av nyrekrytering.

Uppdragets längd

 • Ej tidsbestämt.
 • När kommittéledamot vill avsluta sitt engagemang kommuniceras det till kommittéordförande och uppdraget avslutas vid kommande årsskifte eller enligt överenskommelse.

Arbetssätt

 • Kontinuerliga möten under året, mestadels digitala.
 • Minst en fysisk träff årligen.

Ekonomi och budget

 • Förbundsstyrelsen fastställer budget för kommitténs nästkommande år i slutet av november.

Ersättningar

 • Ideellt uppdrag, ingen arvodering.
 • Normalt utgår reseersättning samt ersättning för utlägg i samband med kommittéuppdrag, kostnader bärs av kommitténs budget.

– –

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper kan tillsättas för att jobba med ett särskilt område eller specifik fråga.

Skyldighet

 • Hålla tilldelad budget.
 • Summera året i en verksamhetsberättelse.

Sammansättning och tillsättning

 • En arbetsgrupp sätts samman utifrån ett uppdrag godkänt av styrelsen eller GS. Sammansättningen ska sträva mot jämställdhet.

Uppdragets längd

 • Längden på uppdraget styrs utifrån beslut av styrelsen.

Arbetssätt

 • Arbetet drivs som ett projekt.

Ekonomi och budget

 • Utifrån uppdragets budget som fastställts av styrelsen.

Ersättningar

 • Erhåller reseersättning samt betalt boende/mat vid träffar och representation av SKF.

 

Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2023-12-14

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV