Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Hållbar paddling

Tillsammans ser vi till att vårt friluftsliv sker på ett ansvarsfullt sätt. Välmående medlemmar och natur är en förutsättning för vår verksamhet där vi erbjuder paddlingsglädje genom hela livet. Här sker fysisk och psykisk utveckling i balans med återhämtning på alla nivåer och vi verkar för en trygg och säker miljö – både i mötet mellan människor och på vattnet.

Hållbar paddling

Tillsammans ser vi till att vårt friluftsliv sker på ett ansvarsfullt sätt. Välmående medlemmar och natur är en förutsättning för vår verksamhet där vi erbjuder paddlingsglädje genom hela livet. Här sker fysisk och psykisk utveckling i balans med återhämtning på alla nivåer och vi verkar för en trygg och säker miljö – både i mötet mellan människor och på vattnet.

HÅLLBAR PADDLING

Svenska Kanotförbundet arbetar aktivt för hållbar utveckling genom flera projekt och engagemang. Under 2022 inledde vi ett strategiskt arbete för att utveckla en hållbarhetspolicy som ska ligga till grund för hela förbundets verksamhet. Denna policy beräknas kunna presenteras 2023.

Inom SKF:s utbildningssystem har frågor om ansvarsfull vistelse i naturen funnits med under lång tid. När ledar- och instruktörsutbildningar byggdes upp var miljökunskap och frågor kopplade till Allemansrätten en av modulerna. Utbildningstrappan Paddelpasset bygger på de tre delarna teknik, säkerhet och miljö.

SKF:s nya utbildning Miljöengagerad paddling är tänkt som en kompletterande kurs för ledare som vill arbeta proaktivt med att skapa miljöengagemang i grupper.

Läs mer om alla våra utbildningar här.

MISTRA Sport and Outdoors

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Här medverkar Svenska Kanotförbundet bland annat inom lärandegrupp "Hållbar användning av mark och vatten".

Läs mer Mistra och deras arbete här.

Nationellt ramverk för kvalitetssäkrade kanotleder och paddlingsområden

Med stöd av Svenskt Friluftsliv inleder Svenska Kanotförbundet under 2023 ett långsiktigt arbete för att skapa ett nationellt ramverk för att identifiera, kvalitetssäkra och presentera kanotleder och paddlingsområden.

Läs mer projektet kring ett nationellt ramverk här.

Forsrestaureringsprojekt

Älvgruppen bevakar och jobbar med att lyfta fram ett paddlingsperspektiv vid restaurering av älvar, forsar och vattendrag. Just nu pågår ett omfattande arbete med att återställa många vattendrag efter flottningsperioden. Svenska Kanotförbundet värnar att detta arbete görs med ett medvetet paddlingsperspektiv så att fina paddelleder kan vara paddelbara även för framtida generationer. Inom ramen för ett projekt finansierat av Riksidrottsförbundet har en manual tagits fram som tydligt beskriver hur arbetet bör utföras för att värna både ekologiska samt paddlings- och fiskerelaterade intressen.

Läs mer om forsrestaureringar här.

Allemansrättens dag 20 september

2022 instiftades bland annat Allemansrättens dag 20 september som en del i arbetet med att sprida kunskap kring allemansrätten. Svenskt Friluftsliv tillsammans med medlemsorganisationer som Kanotförbundet, Turistföreningen, Sportfiskarna, Orienteringsförbundet och Friluftsfrämjandet är övertygade om att genom ökad kunskapen om allemansrätten skapas bättre förutsättningar för fler att komma ut i naturen.

Läs mer om Allemansrättens dag här.

Mer information kring allemansrätten hittar du på Svenskt Friluftslivs hemsida här.
Läs mer om Svenskt Friluftslivs arbetet och uppdrag här.

Naturvårdsverket

Med stöd av Naturvårdsverket har vi på Svenska Kanotförbundet bland annat genomfört kampanjer för ökad kunskap om allemansrätten för paddlare, speciellt med inriktning på barn och unga.

Ta del av foldern kring allemansrätt och paddling – Allemansrätten paddling
Mer om Naturvårdsverket här.

Arena Vattnet

Projektet Arena Vattnet är ett samarbete mellan flera svenska idrottsförbund, bland annat Svenska Kanotförbundet, med stöd av Riksidrottsförbundet. Projektet inleddes under 2021 och kommer under 2023 att fortsätta utveckla och ta fram koncept för framtida hållbara och gemensamma anläggningar för vattensporter.

Läs mer om projektet Arena Vattnet här.

Kontakt

För mer information kring vårt hållbarhetsarbete kontakta oss gärna.

Dag Johansson
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.


Publicerad: 2022-11-24

Senast uppdaterad: 2023-05-04

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV