Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Forskajak Svart

Protokoll för Paddelpasset Svart Forskajak

Kunskapsmål

Svart nivå handlar om att på ett säkert sätt paddla forsar upp till Grad IV. Det innebär att bedöma och hantera klass IV-forsar paddlingstekniskt, säkerhetsmässigt och miljömässigt. I detta ingår att hantera räddningssituationer som kan uppstå där och att ha utvecklat en gruppmedvetenhet anpassad till denna miljö. På Svart nivå ska man kunna ta ett gruppmedlemskap som innebär att man bidrar till kul och säker paddling genom sitt samarbete med de andra i gruppen.

Plats och genomförande

Examinationen genomförs i klass III och IV-forsar under en dag. Genomförande görs så att det i största möjliga mån liknar en tur där de olika momenten i examinationen kommer i ett naturligt sammanhang.

Utrustning

En kajak med dubbelbladig paddel som är lämplig utifrån förutsättningarna och innehållet i normen. All utrustning som behövs för en dags paddling på klass III och IV-fors ska finnas med i kajaken.

Förkunskaper och tidigare erfarenheter

Kanotisten ska inneha paddelpasset Röd Forskajak och ska ha genomfört ett antal turer i flera olika klass IV-forsar. De tidigare erfarenheterna ska kunna stärkas (t ex intygas av andra forspaddlare) som visar på paddling i lägre och högre vattenvolymer, såväl som tekniska och branta forsar.

Dessutom intyg från minst tredagars första hjälpen i terräng (t ex WFA, AOW, SLAO).

Det sista kravet är en två dagars kurs för Säkerhet i fors (t ex Kanotförbundets eller Rescue 3)

– –

Teknisk standard

Kanotisten ska kunna sjösätta och avsluta paddling i svår terräng.

Kanotisten visar förmåga att manövrera och kontrollera kajaken i en variation av situationer och förhållanden. Här används en bredd av färdigheter i forsen.

Samtliga tekniker från nivå 3 och 4 ska genomföras på ett stabilt och förtroendefullt sätt.

  • In och utgång i bakvatten
  • Traversering fram och baklänges
  • Ta sig igenom valsar fram och baklänges

Övriga tekniker som ska demonstreras är:

  • Ta sig över forsen med hjälp av vågor, samt surfa stabilt
  • Stöttning i valsar, samt gå in i dem både fram och baklänges
  • Rolla stabilt på bägge sidor i forsen
  • Använda vågor för att vända

Paddeltagen ska anpassas i utförandet, så att kanotisten förutser och arbetar med dynamiken i vattnet, snarare än att reagera på det som händer.

Kandidaten ska synliggöra en tydlig strategi för att framgångsrikt paddla och leka i svåra forsar. I paddlingen ska kanotisten visa och använda kontrollerad, effektiv manövrering som blandar en variation av färdigheter och tekniker.

Framåtpaddlingstekniken ska vara finslipad med bra flyt, anpassning och effektivitet. Kanotisten ska uppvisa ett bra isätt, god hållning och bålrotation samt ha en bra kontroll av kajaken.

– –

Säkerhetsstandard

Säkerhetsmedvetenhet

Kanotisten ska visa en god medvetenhet om de risker som är förenade med att paddla i strömmande vatten. Detta handlar om att genomföra och följa goda riskbedömningar utifrån vad som ligger till grund för säker paddling. Här ingår att som medlem kunna bidra till att förbereda och agera för säker paddling.

Gruppmedlemskap och kommunikation

Kanotisten visar att denne är organiserad under paddlingen och kan ta upp en aktiv roll i gruppen. Gruppmedlemskapet på denna nivå innebär att ledarskap ges och tas mellan medlemmarna som har liknande kunskapsnivå i klass III-IV forsar. Här ingår att demonstrera en effektiv kommunikation och färdigheter i samspel för att bidra till ett klimat där ärliga och öppna beslut kan fattas, som t ex om en fors ska paddlas eller bäras förbi. Varje medlem ska använda ett överenskommet signalsystem för visuell och hörbar kommunikation.

Ytterligare en del av gruppmedlemskapet är att visa erfarenhet av att identifiera faror och att välja lämpliga linjer för olika kajakmodeller (t ex låg / hög volym eller kort / lång kajak)

Som kanotist på röd nivå ska man ha förståelse för skillnader och likheter mellan en ledarledd tur och kompistur, ur ett ledarskaps- och gruppdynamiskt perspektiv. Man ska som paddlare i en grupp kunna vara aktiv så att gruppen som helhet hanterar nödvändiga ledarskapsfrågor och klarar sin kommunikation. Det handlar om att klargöra sådant som kommunikation och tecken, utrustning, kunskaper form i relation till turen, vatten- och väderförhållanden, turplanering och säkerhetsfrågor.

Räddningar

Kanotisten ska vara van vid en rad olika räddningstekniker och kunna demonstrera en effektiv användning av dessa vid säkring eller incidenter.

Kanotisten ska kunna använda kastlina korrekt, hantera en kajak som fastnat, visa säker användning av bröstsele (om kandidaten använder en sådan), samt räddning av simmare som fastnat (entrapped swimmer).

Förståelse för procedurer kring evakuering från forsen ska synliggöras.

Var och en ska även visa förmåga att utan risk för egen eller andras säkerhet organisera återhämtande av utrustning som kan hämtas tillbaka efter att ha förlorats vid t ex en olyckshändelse.

Utrustning

Kanotistens personliga och grupp-utrustning ska bedömas. Eventuellt lånad utrustning betraktas som kanotistens egen.

Kandidaten ska visa sig i och med lämplig personlig utrustning samt sådan grupp-utrustning som är lämplig som gruppmedlem i en grupp utan formell ledare.

Utrustningen ska möta krav utifrån sådant som säsong, gruppens kompetens samt forsens tillgänglighet och svårighet. För mycket utrustning kan också innebära en säkerhetsrisk. Förutom kastlina är slinga, prussik och minst 3 karbinhakar obligatorisk säkerhetsutrustning.

– –

Teori

Teknik och taktik

Kanotisten kan beskriva vad som utgör grunderna för en god paddlingsteknik. Denne ska även kunna ge exempel på vad man ska tänka på för att upprätthålla en god och ergonomiskt säker paddlingsteknik i forspaddling.

Att kunna beskriva formationer som kan finnas i klass III-IV forsar och vad de betyder för paddlingen i termer av möjligheter och risker. Att kunna redogöra för beslut kring vald linje och att kunna paddla vald linje.

Säkerhet

Kanotisten ska kunna beskriva fördelarna med att värma upp, liksom riskerna med att inte göra det. Här ingår även att ge exempel på uppvärmningsövningar som kan vara lämpliga.

Kanotisten ska visa förståelse för hur faktorer som rörlighet, anaerob kapacitet och aerob kapacitet påverkar dennes förmåga.

Att kunna resonera kring viktiga principer vid forspaddling i grupp, som att ha koll på sina medpaddlare, bakom och framför sig. Att göra övriga gruppen uppmärksamma på när någon simmar och säkerställa att räddning fullföljs. Att bidra till att gruppen väljer en för gruppen och medlemmarna säker linje.

Känna till svårigheterna med kommunikation i forsen samt betydelsen av god kommunikation. Kanotisten ska kunna resonera kring hur riskbedömning går till och hur man i gruppen kan ta fram olika alternativ och fatta gemensamma beslut om färdväg och agerande.

– –

Miljö

En paddlare på svart nivå känner sig som hemma och nyfiken i de miljöer där examinationen äger rum och kan hantera den anspänning som uppstår vid en extra utmaning. Denne har upplevt naturen från dess många sidor, i kyla regn, sol och värme. Paddlaren ska kunna reflektera över sin relation till naturen och faktorer som bidragit till att den är sådan som den är. Kanotisten har god kännedom om naturskydd, regler och allemansrätten. Kan också resonera kring någon regional eller nationell fråga som har betydelse för den omgivande naturmiljön.

Kanotisten ska visa en god förmåga att göra miljömedvetna val och reflektera över förhållningssätt och miljökonsekvenser. Dessa paddlare förväntas vara goda förebilder för sin omgivning och har därmed en påverkansmöjlighet i relation till andras miljöbeteenden och attityder.

Publicerad: 2024-04-03

Senast uppdaterad: 2024-05-23

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV