Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Kanadensare Röd

OBS! Texten kommer att uppdateras inom kort.

 

Paddelpassets nivå 4 Röd motsvarar en förmåga att paddla säkert och kompetent på en färd som en effektiv medlem i en fristående grupp i vad som kan anses vara krävande förhållanden. Examinationen kan göras som solo- eller dubbelpaddlare. Om testet genomförs i dubbelkanadensare ska varje paddlare förmåga att paddla både vid för och akter.

Plats

Examinationen genomförs som en dagstur som inbegriper med klass II fors och öppet vatten med vindar upp till 6 meter per sekund. Vid behov kan delarna på öppet vatten respektive strömmande vatten bedömas på olika dagar.

Utrustning

Kanadensare som har flytförmåga när den är vattenfylld, genom sin egen bärighet eller av till exempel luftsäckar. Enkelpaddel samt övrig personlig klädsel och säkerhetsutrustning, enligt separat lista längre ner i dokumentet.

Förkunskaper

Paddelpasset nivå 3 blå eller motsvarande. Om en paddlare saknar intyg ska examinatorn på annat sätt säkerställa att denne har motsvarande kunskaper.

Paddlaren ska ha paddlat minst 10 dagar i de miljöer som examinationen avser, på älvar innehållande forsar med sektioner på klass II forsar samt sjöar med vindar vid 6 m/s. Paddlaren skall ha genomfört ett flertal kanotturer med övernattning i tält/bivack och matlagning ute, så att denne kan vara självständig i att hantera friluftslivet och sitt eget välmående.

– –

Teknisk Standard – Strömmande vatten Klass II

Framåtpaddling

Paddlaren ska kunna visa en väl utvecklad, flytande och anpassad framåtpaddlingsteknik under hela examinationen. Detta betyder att kanotisten ska kunna accelerera, paddla med en jämn god fart under turen samt kunna hålla farten genom svängar. Paddlaren ska visa på god hantering av trimning av kanoten. Paddlingen ska vara effektiv i såväl motvind, medvind och sidvind vid vindar på 6 m/s.

Förbereda, anpassa och genomföra färjning baklänges

Manövern inleds genom att sakta ner hastigheten på kanoten för att vara beredd att undvika hinder, gå in i ett bakvatten eller göra landstigning. Att anpassa innebär att placera kanoten i en lämplig vinkel i förhållande till strömmen och önskad riktning. På detta sätt ska kanoten placeras för att hamna i en vald linje eller för att undvika ett hinder. Demonstrationen ska inkludera manövrering genom en sväng i älven där huvudfåran går under grenar som hänger ner från strandkanten, liksom att färja in i ett bakvatten.

Gå in i och ut ur bakvatten

Dessa övningar ska genomföras med en god anpassning till det aktuella bakvattnet och vattnets hastighet. Paddlaren ska ha en lämplig startpositionering, hastighet, kant och vinkel vid in och utgång. Dessutom en god placering i bakvattnet respektive strömfåran efter genomförd manöver.

Uppströms (framåt) färjning

Paddlaren ska sträva efter att korsa en jämnt strömmande klass 2-fors med hjälp av en effektiv färjning. Kanoten ska vara under kontroll under hela vägen och det får endast vara en minimal höjdförlust genom förflyttningen.

Tågning

Demonstrera tågning. Linan ska vara lämpad för uppgiften, dvs flyta, vara tillräckligt lång (15 m), utan knutar samt bekväm att hantera. Rekommenderad tjocklek är 10 mm.

Forkning

Paddlaren ska demonstrera forkning längs strömmande vatten. Det ska genomföras med en effektiv positionering i kanoten och med ett dynamiskt arbete med forken.

Improviserat segel

Paddlaren ska visa hur man på ett eller flera sätt kan sätta ett segel på kanoten eller flera kanoter tillsammans. Resultatet ska vara säkert och tillföra fart och upplevelsevärde till paddlingen.

– –

Säkerhetsmoment

Säker paddling

Kanotisterna ska visa lämplig riskbedömning, samarbete i grupp samt omdöme och säker paddlingsteknik. Kanotisten ska även visa medvetenhet om farorna och problemen som är förknippade med paddling på strömmande vatten med kanadensare.

Räddning och bogsering

Paddlaren ska visa upp ett bogsersystem som är lämpligt för bogsering över ett avstånd på 50 meter. Systemet måste vara snabbt och säkert att koppla på och snabbt kunna frigöras.

Räddning på djupt vatten

Paddlaren ska på egen hand ta upp en simmande paddlare ur vattnet och därefter tömma dennes kanot och lägga tillrätta i vattnet.

Räddning i strömmande vatten

Paddlaren ska visa upp följande tekniker, i en säker miljö.

 1. Självräddning
 2. Lämplig självräddning nedanför forsen med förflyttning av kanoten med hjälp av lina
 3. Räddning med kastlina
 4. Plocka upp simmare och dennes utrustning (från kanoten)
 5. Beskriva grundläggande principer för hur man gör för att ta bort en kanot som klämts fast mot bropelare eller sten i vattnet. Peka ut sten eller bropelare som kandidaten ska utgå från i sin beskrivning. Knopar ska kunna visas i praktiken.
 6. Paddlaren ska förklara hur man handskas med flera simmare samtidigt i strömmande vatten.
 7. Visa en god förståelse för hypotermi, dess orsaker och symptom.
 8. Kunna hantera grundläggande första hjälpen incidenter - t.ex. ett sår i pannan eller handen eller en stukad fot.

Lämpliga lyft- och bärtekniker

Paddlaren ska visa lämplig lyft- och bärtekniker (sk ”Mårka”, gammalt svensk/samiskt begrepp för att bära farkosten) under hela bedömningen.

Grupphantering och kommunikation

Kanotisterna ska visa att de kan organisera sig och samarbeta på vattnet och har den erfarenhet och dom som krävs för att på ett säkert sätt medverka i grupper på klass II forsar. Kanotisten ska visa erfarenhet av att identifiera risker och att välja lämpliga linjer för olika modeller av kanoter (t ex fors-kanadensare och kanadensare för sjöar).

Kanotisten ska visa på förmåga att påverka gruppens beslut och handlande. Denne ska praktiskt visa exempel på hur man som gruppmedlem kan underlätta effektiv kommunikation inom en grupp. I detta ingår att ta initiativ som bidrar till gruppens och medlemmarnas upplevelser, välmående och säkerhet, samt att lyssna och följa andra gruppmedlemmars initiativ i samma syfte.

Att vara på färd

Paddlaren ska visa förståelse för vad det innebär att planera en färd längs en älv, med moment såsom val av startplats och plats för avslut med i- och urstigning, utrustningskrav, betydelsen av en väderprognos, lyft och transporter, måltider, vila och reservplaner.

Kanotisten ska kunna använda lämplig karta, kompass och tillgängliga färdbeskrivningar. I navigationen ingår att rikta en karta, räkna ut avståndet och uppskattad färdtid mellan två punkter, identifiera särdrag som hjälper för att tyda på läge, använda kompass, och har en förståelse för hur man använder en kompassriktning vid paddling på öppet vatten.

Till att vara på färd hör även att kunna göra upp eld och skapa sig ett skydd för regn och vind.

– –

Utrustningsstandard

Paddlaren ska ha lämplig och anpassad utrustning som är relevant för den aktuella turen/examinationen. Eventuell lånad utrustning kommer att bedömas som om det vore paddlarens egen. I händelse av att avgörande utrustning saknas, kommer paddlaren inte kunna genomföra examinationen. Nedan beskrivs utrustningen i detalj.

Kanot och paddel

Kanoten ska ha en god flytkraft även med vattenfylld sittbrunn. För och akter på kanoten ska vara utrustade med gripbara handtag utan risk att fastna med handen. Linor för tågning ska väl packade och förankrade. Paddelns längd och blad ska vara anpassade till individen.

Personlig klädsel

Klädseln ska vara lämplig för de förväntade förutsättningarna och stå emot vind och vatten. Lämpliga skor ska bäras.

Flytväst, hjälm och kapell

Flytväst med minst 50 N flytkraft och visselpipa ska bäras. Lämplig hjälm ska finnas och kunna tas fram och användas under paddlingen.

Övrig säkerhetsutrustning

Detta ska finnas med:

 • Karta (eller sjökort)
 • Lätt tillgänglig kompass
 • Reservpaddel
 • Möjlighet att kommunicera för att få hjälp i händelse av nödsituation
 • Bogserlina
 • Första hjälpen-utrustning innehållande minst första förband, sporttape, plåster.
 • Ev. reparationsutrustning (beroende på behov)
 • Bandslinga
 • Karbinhake

Extrakläder och ombyteskläder i vattentät förvaring

Klädseln ska vara användbar i rådande omständigheter och kunna förhindra hypotermi.

Lunch

Lunch, varm eller kall, och varm dryck ska medföras.

Personlig nödutrustning

Reservmat, visselpipa, kniv, vindsäck eller tarp för skydd stor nog för minst en person, pannlampa under mörkare årstider, vattentätt packade tändstickor/tändstål.

– –

Miljö

Här förekommer paddling i skärgårdsmiljöer, på sjöar och åar liksom i forsar och möjligen också på mer avlägsna vatten i andra länder. Denne paddlare är erfaren och har paddlat aktivt i flera år och har kunskaper som speglar en hög grad av medvetenhet. Paddlaren kan uppvisa en god förmåga att göra miljömedvetna val och reflektera över förhållningssätt och miljökonsekvenser. Dessa paddlare förväntas vara goda förebilder för sin omgivning och har därmed en påverkansmöjlighet i relation till andras miljöbeteenden och attityder.

Miljöbeteende

Paddlaren gör medvetna val och reflekterar över sina val i relation till sin miljöpåverkan, från planering till hemkomst. Lämnar sin plats finare eller som den var innan turen, vilket även innebär en fullgod hantering av allemansrätten och föreskrifter. Paddlaren har en påverkan på sin omgivning genom att föregå med gott exempel och stöttar andra i att agera miljömässigt och i att utveckla sin relation till naturen. Reflekterar över sina miljöval i vardagssituationer utifrån en förståelse för det ekologiska fotavtrycket.

Naturkänsla

En paddlare på Röd nivå känner sig hemma, lugn och nyfiken eller entusiastisk i de miljöer där examinationen äger rum och kan hantera den anspänning som uppstår vid en extra utmaning, både på vatten nära civilisationen och ute på sjön eller i den strida forsen. Denne har upplevt naturen från dess många sidor, i kyla regn, sol och värme och kan ge uttryck för hur dessa möten bidragit till hur paddlaren utvecklat sin relation till naturen.

Paddlaren ska kunna reflektera över sin relation till platsen där paddlingen äger rum och faktorer som bidragit till att relationen är sådan som den är. Hon eller han kan även beskriva sina miljömässiga värderingar eller attityder och sin förståelse för konsekvenserna av dessa, för egen del och för miljöns och framtida generationers del.

Faktakunskaper

Kanotisten ska ha en uppfattning om skillnader mellan de olika naturmiljöer där man kan färdas som röd paddlare. Från insjö till skärgård, respektive små åar och strömmande forsar.

 • Har god kännedom om naturskydd, regler och allemansrätten.
 • Kan redogöra för den skillnad som olika attityder har för beteenden i relation till naturen.
 • Kan beskriva och resonera kring hållbarhetsbegreppet eller det ekologiska fotavtrycket samt koppla det till sin egen och andras paddling.
 • Paddlaren kan resonera kring någon regional eller nationell fråga som har betydelse för den omgivande naturmiljön. Paddlaren kan även reflektera kring några av de miljöingrepp som finns på den plats där examinationen äger rum och olika sätt att påverka dessa.

Publicerad: 2024-03-11

Senast uppdaterad: 2024-06-11

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV