Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Antidoping

Svenska Kanotförbundet (SKF) arbetar aktivt med antidoping i syfte att verka för en ren idrott befriad från doping och med fairplay som en ledstjärna. I Svenska Kanotförbundets stagar står det att Förbundet samt dess specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar ska aktivt verka för en dopingfri kanotidrott.

Läs mer om Svenska Kanotförbundets arbete kring antidoping här.

SKF:s arbete mot doping sker i huvudsak i samarbete med Antidoping Sverige och International Canoe Federation (ICF). På den här sidan hittar du generell information om antidoping, bland annat kring utbildningar och Röd-gröna listan.

Utbildningar

Ren vinnare

Som ett led i att arbetet att förebygga doping, och öka kunskapen kring doping, rekommenderart Svenska Kanotförbundet att samtliga junior- och seniorkanotister genomför Antidoping Sveriges webbutbildning "Ren vinnare". För de i olika landslag samt på Kanotgymnasiet i Nyköping är det en obligatorisk del.

Antidoping Sverige är Sveriges nationella antidopingorganisation som leder, samordnar och utvecklar det nationella antidopingarbetet inom idrotten. Läs mer om Antidoping Sveriges arbete och uppdrag här.

Anti-Doping Education Learning (ADEL)

International Canoe Federation (ICF) har som krav att alla kanotister i samtliga grenar som tävlar internationellt att genomföra WADA:s webbutbildning inom antidoping. Ni hittar information om ICF:s antidopingarbete här.

World Anti-Doping Agency (WADA) är den internationella antidopingorganisation som leder, samordnar och utvecklar det internationella antidopingarbetet inom idrotten. Läs mer om WADA:s arbete och uppdrag här.

Vaccinera klubben

Ett sätt att sprida information och öka kunskapen exempelvis bland föreningar och klubbar är marknadsföra och uppmuntra föreningar att gå RF:s utbildningsprogram "Vaccinera klubben".

Risker och missbruk

Som idrottsutövare är du 100 procent ansvarig för allt som hittas i ditt dopingtest. Antidoping Sverige och Svenska Kanotförbundet avråder därför från användande av kosttillskott på grund av bristande kontroll av vad som säljs. Det finns risk för doping då det säljs kontaminerade och hälsofarliga kosttillskott.

Läs mer på om kosttillskott på Antidoping Sveriges hemsida här.

Röd-gröna listan

Röd-gröna listan är ett sökverktyg där du enkelt får svar om ett läkemedel är dopingklassat eller inte. Listan omfattar endast registrerade läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk. Det finns ingen motsvarande lista för kosttillskott, som räknas som livsmedel.
Röd-gröna listan ska ses som ett hjälpmedel för att undvika användande av läkemedel som innehåller dopingklassade substanser. Observera att WADA:s dopinglista är den officiella versionen och har alltid företräde framför den svenska versionen av dopinglistan samt Röd-gröna listan.

Medicinsk dispens

För aktiva som behöver medicinera med dopingklassade läkemedel finns möjlighet att ansöka om dispens. Endast den som tillhör hög tävlingsnivå behöver ansöka om dispens. De på lägre tävlingsnivå omfattas av ett retroaktivt dispensförfarande.

Idrottsnivå för medicinsk dispens

Antidoping Sverige har tillsammans med specialidrottsförbund tagit fram en indelningen av idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå respektive på övrig nivå som ligger till grund för själva ansökan om medicinsk dispens. Alla idrotter har en indelning i hög respektive låg tävlingsnivå.

Dopingkontroller

Dopingkontrollerna ska verka avskräckande och försvåra användande av dopingpreparat så att en förebyggande effekt uppnås. Antidoping Sverige svarar för kontrollutförandet och SKF delger information för att kunna utföra en bra kontrollverksamhet. Exempelvis rapporterar SKF in datum för läger samt viktiga nationella tävlingar, till exempel SM, till Antidoping Sverige

Vem som helst kan utsättas för dopingkontroller, även om fokus ligger på de allra bästa eller de som är lovande och tilltänkta inför internationella tävlingar. Det bör läggas in fler tester under uppbyggnadsperioden, då det kan tänkas, att aktiva under denna period har stor nytta av till exempel av anabola steroider. Denna period infaller normalt oktober–april.

  • Den aktive ansvarar för att han eller hon löpande håller sig informerad om innehållet i vid varje tid gällande dopningsbestämmelser.
  • Den aktive är skyldig att i samband med träning och tävling underrätta SKF:s läkare eller annan anvisad person om vilka medicinska preparat och naturmedel hon/han intar eller intagit under de senaste 14 dagarna före träningen/tävlingen.
  • Den aktive är medveten om dels att hon/han på uppmaning är skyldig att underkasta sig dopingkontroll, dels att det åligger henne/honom att själv förvissa sig om huruvida ett medicinskt preparat hon/han intar är dopingklassat eller inte.

Prioriterad grupp

Om den aktive ingår i en prioriterad grupp för dopingkontroll, skrivs ett kontrakt där den aktive förbinder sig att inte använda dopingpreparat och att i alla delar följa SKF:s, Antidoping Sveriges, WADA:s och ICF:s dopingregler.

Vistelserapportering

Vistelserapportering finns för att kunna göra oanmälda dopingkontroller under elitidrottares tränings- och uppbyggnadsperioder. Det är ett av de mest effektiva sätten att både avskräcka från samt upptäcka doping. Vistelserapportering sker via WADA:s system ADAMS och de aktiva som skall rapportera via ADAMS är informerade.

Notering: Det finns inga fall av doping registrerade inom svensk kanotsport.

Visselblåsarfunktion

Svensk Antidoping arbetar hårt för att verka för en dopingfri idrott. En av de senaste verktygen för en ren idrott är inrättandet av en visselblåsarfunktion där vem som helst kan lämna tips. Informationen hanteras under sekretess av utredningsenheten inom Antidoping Sverige.

Länkar

Det finns flera webbplatser som ger dig information om vad som gäller kring antidoping. Dessa uppdateras kontinuerligt och du bör alltid gå in och titta på respektive webbplats för att få den senaste informationen.

Antidoping Sverige

Antidoping Sveriges hemsida finns alla dopingregler, dopinglistan och information om dopingkontroller. Det är just de saker som varje kanotist och ledare är skyldiga att känna till enligt gällande regler.

WADA – World Anti-Doping Agency

WADA (World Anti-Doping Agency) upprättar årligen en dopinglista som gäller från 1 januari. Dopinglistan utgör en internationell standard i "The World Anti-doping Code".

ICF – International Canoe Federation

ICF har en hemsida med information som gäller internationellt för kanot om antidoping.

Kontakt

Vill du veta mer om Svenska Kanotförbundets arbete kring antidoping vänligen kontakta oss.

Anders Karlsson
anders.karlsson@kanot.com
070-655 62 05

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2023-11-01

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 125 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV