Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Trygg och inkluderande idrott

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter ett aktivt arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. Det kräver också ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet.

Svenska Kanotförbundet arbetar för att svensk kanot ska var en trygg och inkluderade idrott. Inom SKF råder, precis som inom hela idrottsrörelsen, till exempel nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier i alla former.

RF:s idéprogram Idrotten vill

RF:s idéprogram "Idrotten vill" beskriver idrottsrörelsens grunder och formulerar visionen om att bidra till en hållbar värld och den ideologi, de värderingar och de ställningstaganden som idrottsrörelsen bygger på. Den riktar sig till ledare inom idrotten på en strategisk nivå samt ledare på en mängd andra positioner i samhället.

SKF:s stödmaterial

För att kunna utveckla en sund och trygg organisation behövs en genomgång och diskussion av värderingar och normer, detta för att forma en gemensam syn. Genom att diskutera begrepp och situationer skapas en kunskapsbas och är en god grund för att upprätta en handlingsplan och andra verktyg för att bättre rusta ledare och deltagare och förebygga diskriminering, kränkningar och en ohälsosam miljö. Svenska Kanotförbundet har med stöd av Svenskt Friluftsliv och i samarbete mellan Svenska Livräddningssällskapet och Sportfiskarna tagit fram ett stödmaterial som kan användas av ideella föreningar och organisationer.

Material syftar till att ge inspiration, kunskap och verktyg för ett tryggare och sundare ledarskap, vilket i förlängningen ger bättre förutsättningar för organisationen som helhet och dess medlemmar.

RF:s stöd- och utbildningsmaterial

För att skapa en trygg och inkluderande idrottsmiljö behöver vi alla arbeta aktivt. Riksidrottsförbundet har tagit fram stöd och utbildningsmaterial som stöd i det arbetet. Oavsett om du är ledare, tränare, aktiv, tillhör ett förbund eller förening är din medverkan viktig. På RF:s hemsida hittar du samlad kunskap, verktyg och metoder för att stötta dig och din förening i arbetet med att skapa en trygg och inkluderande idrott.

RF:s utbildningsmaterial består av flera delar – läs mer nedan.

RF:s övergripande sida kring trygg och inkluderande idrott hittar du här.

Ta gärna hjälp av RF-SISU i det distrikt där föreningen finns – ni kan få olika typer av stöd i arbetet.
Hitta ditt RF-SISU distrikt här.

Om något händer

Om du eller någon annan utsätts för någon form av mobbning, trakasserier, hot, våld eller övergrepp, det vill säga bryter mot RF:s värdegrund, finns det stöd att få. Vi har gjort en checklista samt samlat viktiga kontaktuppgifter som du kan använda som stöd – se nedan.

På RF:s hemsida finns det också bra information och handfasta råd att få – läs mer här.

Kontakt

Om du har några funderingar kring trygg idrott eller vill prata om något som du upplevt är du alltid välkommen att kontakt oss.

Dag Johansson
Generalsekreterare
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet kan du kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2023-12-07

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV