Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

HAVSKAJAK BLÅ

Från och med blå nivå åtskiljs de olika grenarna inom kanot. Det blir mer fokus på specifika grenkunskaper. Då kanotisten genomfört blå nivå på ett godkänt sätt, kan hon/han anses vara en god kanotist snarare än en nybörjare.

Blå nivå kräver mycket träning och många turer i blå förhållanden. Träning och lärande behöver vara fokuserat och upprepat för att kanotisten ska tillägna sig automatiserad kunskap och ett flyt i tekniken. Kanotisten ska också kunna göra taktiska val av teknik vid olika tillfällen och situationer.

Mål

Målet är att kunna paddla säkert på havet med vindförhållanden upp till 6 meter per sekund. Kanotisten ska kunna hantera de svårigheter som kan uppstå under paddelturen, assistera vid räddningar samt bidra till en positiv stämning som inspirerar deltagarna i gruppen till fler paddelturer.

Miljö för examinationen

Examinationen bör vara en dagstur på 8 km. Den ska hållas på öppet vatten i vindförhållanden mellan 3 och 5 m/s. Våghöjd upp till 1,25 meter, inga stående vågor eller tidvattenströmmar. Examinationen kan inte genomföras om det är spegelblankt eller nästan vindstilla.

Utrustning

Enmans havskajak, en dubbelbladig paddel, flytväst och övrig utrustning för säkerhet och matlagning.

Förkunskaper

Kanotisten måste ha tidigare erfarenhet av olika turer som varit minst 8 km, i vindar upp till 6 m/s. Det rekommenderas att kanotisten har klarat grön nivå inom kajak. Om provet inte är genomfört måste examinatorn försäkra sig om att kanotisten klarar alla delar på nivå 2 grön.

Examinator

För att examinera på nivå 3 blå krävs genomförd och godkänd examinatorsutbildning samt de förkunskapskrav som gäller för examinatorsutbildningen.

– –

Nedan beskrivs de paddlingstekniska, säkerhetsmässiga och miljömässiga delarna i paddelpasset på blå nivå.

Teknik

Det handlar till en liten del om teoretiska kunskaper med syfte att kanotisten ska börja tänka på vad som sker under ett paddeltag. Fokus ligger på den praktiska färdigheten som visas under examinationen.

Lyfta, bära och lägga i kanoten

 • Kanotisten visar god ergonomisk bär- och lyft-teknik när kanoten lastas/lastas av från exempel ett biltak. Hjälp rekommenderas vid bärning och lyftning. Hon/han ska kunna säkra kanoten med spännband eller rep så att den inte skadas under transporten eller blåser av en kanotställning. Metoden är valfri så länge resultatet är tillfredställande.
 • Kanotisten lägger kanoten i vattnet på ett lämpligt sätt med hänsyn tagen till rådande förhållanden som exempelvis vind, strandlinjer och bryggor.

Effektiv paddling framåt

Kanotisten ska ha:

 • Korrekt dynamisk sittställning
 • Korrekt grepp på paddeln (rätt avstånd mellan händerna)
 • Korrekt isätt och upptag av paddeln
 • Förmåga att få kanoten att hålla given kurs
 • Tydlig bålrotation
 • Tillräcklig kraft i draget för att paddla i motvind eller motström och att accelerera kanoten på några drag (3–4) vid paddling framåt.

Paddla bakåt

 • Kunskapen ska visas dels i en rak bana och dels i en bana som beskriver en åtta.
 • Visa god kursstabilitet och kontroll.

Svänga kajaken

 • Kanotisten ska kunna vända kajaken 360 grader i båda riktningarna genom att alternera mellan svepdrag och backdrag. Paddelbladet ska vara precis under vattenytan, armen ska vara utsträckt med endast en lätt böjning av armbågen. Paddeln ska sättas i nära för eller akter med en tydlig bålrotation. När backdraget påbörjas ska den främre armen vara över kajakens centrumlinje.
 • Kanotisten ska kunna svänga kanoten med hjälp av kantning av kajaken.
 • Om kajaken har roder ska kanotisten även visa att hon/han kan vända kajaken i båda riktningarna med hjälp av rodret. När rodret används ska kanotisten klara av att vända kajaken utan att avbryta paddlingen.

Säkerhetsstopp

 • Kanotisten ska kunna stanna kajaken helt, både vid paddling framåt och bakåt.
 • Inom fyra paddeldrag (1–2 kanotlängder) ska kajaken ha ändrat färdriktning, från framåt till bakåt eller omvänt.

Förflytta kanoten i sidled

 • Kanotisten ska genomföra sidoförflyttningen vid stillastående åt båda hållen med bibehållen stabil kurs utan att kajaken vrids i sidled under förflyttningen.
 • Paddelbladet ska vara helt nere i vattnet under hela drivfasen.
 • Tydlig bålrotation ska framgå och den övre handen ska passera kajakens centrumlinje.
 • Förflyttningen i sidled ska även genomföras vid rörelse framåt.

Hög och låg stöttning

 • Kanotisten ska visa att han/hon klarar av både låg och hög stöttning på både höger och vänster sida.
 • Vid hög stöttning ska vattnet komma upp till kanotistens midja, för att sedan med hjälp av ett tydligt tryck med paddelns drivsida och tillhörande höftknyck räta upp kajaken.

Stöttning under sidorsurf eller rörelse framåt

 • Kanotisten ska visa att han/hon klarar av både låg och hög stöttning på både höger och vänster sida.
 • Där vågförhållanden inte är passande, ska kanotisten paddla med kraftiga tag framåt, för att sedan glida med paddeln på vattenytan, i en rät vinkel ut från kajaken.
 • Vid hög stöttning måste vattnet nå upp till kanotistens midja vid paddel-tagets början.

Hålla balansen genom lågt stöd med vrickningar (eng. Sculling)

Lågt stöd med hjälp av vrickningar är en färdighet som utvecklar kanotistens känsla för bladet och som även kan vara användbart för att häva obalans.

Lågt stöd kan användas för att stabilisera balansen i en rank kajak, eller för att räta upp en kajak som håller på att välta.

Kroppen

 • Upprätt, naturlig sittställning
 • Lutad utanför kajakens balanspunkt för att kunna få stöd från bladet på vattnet
 • Paddelskaftet in mot magen och armbågar riktade uppåt

Kanoten

 • Kantning av kanoten så den kommer över tippgränsen (i en rank slätvattenkajak räcker den obalans som redan finns)
 • Låga stödet häver tippningen så att kajaken återfår balansen

Paddeln

 • Paddelbladet platt mot vattenytan och baksidan av paddelbladet mot vattnet
 • Horisontellt skaft

Kontring och krysstag

 • Styrtagen ska genomföras under fart framåt och förberedas med svep och kantning. Kanotisten ska ha förståelse för att tagen är effektivast i sväng upp mot vinden.
 • Vid kontring/förligt roder ska övre handen inte hållas över pannan och bägge händerna ska vara på samma sida av kajaken. Krysstaget ska genomföras med tydlig bålrotation.
 • Styrtagen ska genomföras under fart framåt och förberedas med svep och kantning. Kanotisten ska ha förståelse för att tagen är effektivast i sväng upp mot vinden.
 • Vid kontring/förligt roder ska övre handen inte hållas över pannan och bägge händerna ska vara på samma sida av kajaken.
 • Krysstaget ska genomföras med tydlig bålrotation.

Rodertag (akterligt roder)

 • Paddeln ska placeras med paddelbladet upprätt och parallellt med kajaken nära aktern.
 • Kanotisten ska klara av att svänga såväl mot som från paddelsidan i medvind i små vågor.
 • Styrtaget från paddelsidan behöver endast ge en mindre kursändring.

Hantera vågor och vind

 • Kanotisten ska visa förmåga att paddla i mot-, med- och sidvågor.
 • Paddling i en triangelbana är en bra träning/test.
 • Visa kunskap om hur vinden och vågorna påverkar kanoten. Exempelvis hur man kan minska avdrift vid konstant sidvind med ”trimning” (last, sittposition) och användning av skädda, kantning (och roder).
 • Kanotisten ska även visa förståelse för vilken styrteknik som är mest ändamålsenlig med hänsyn till vind och vågor.

Landstigning

 • Kanotisten ska kunna paddla kajaken in till stranden med fören först, med aktern först samt sidledes. Om kajaken har roder som inte går att fälla upp, utförs endast paddling in med fören först, för att undvika roderhaveri.
 • Landstigningen ska ske kontrollerat genom att invänta rätt våg och ligga bakom vågkammen. Att ligga på vågkammen innebär surfning in mot stranden, det är mycket svårbemästrat och ska undvikas.

Sätta i och ta upp kajaken i vågor

 • Kanotisten ska visa förmåga att starta och avsluta en paddeltur på ett säkert sätt. Hon han ska kunna kliva i/ur kajaken i måttligt stora vågor, maximalt 90 centimeter höga.

– –

Säkerhetsstandard

Den viktigaste faktorn för säkerhet är att känna till sin kapacitet och hålla sig väl inom gränserna för den. Att planera turen väl i förväg med alter-nativa rutter ifall något oförutsett skulle hända. Ta reda på alla förutsättningar inte minst väderutsikter. Inte vara prestigefylld utan vara beredd att avbryta/förkorta turen om förutsättningarna förändras. Att klara kraven under säkerhets-standard på ett säkert sätt och ha utrustning som är anpassad till kanotistens fysiska förutsättningar och till rådande omständigheter.

Kapsejsa och rädda

 • Kanotisten ska behålla lugnet vid en kapsejsning och kunna ta kommandot vid genomförandet av en kamraträddning på djupt vatten.
 • Kapsejsningen måste ske med kapellet på plats vid paddling framåt, vid stöttning eller vid balanstag.
 • Kanotisten ska kunna hantera kamraträddning både när hon/han tippat och när en jämbördig kamrat som har kapsejsat och behöver hjälp.

Roll

 • Kanotisten ska klara av att göra en roll i de vind- och vattenförhållande som krävs för godkänd examination. Det räcker med att klara en roll åt ena sidan.
 • Det är tillåtet för deltagaren att förbereda sig före kapsejsningen.

Självräddning

• Kanotisten ska kapsejsa, evakuera kajaken och genomföra egen vald självräddningsteknik, till exempel re-entry eller flottöruppgång.

Bogsering

 • Kanotisten måste visa kunskap om en bogseringsmetod, med och utan lina, både som räddare och den som blir räddad. Det visas genom att bogsera en ”trött kanotist” 30 meter på lugnt vatten.
 • Koppla och frikoppla bogsersystemet ingår i övningen. Det kan visas i samband med kamra-träddning där både den som blir ”räddad” och den som kamraträddar blir bogserade från en ”farozon”.
 • Kanotisten ska vara medveten om riskerna med bogsering.

Knopar

Kanotisten ska kunna slå följande knopar samt kunna visa och förklara vad de används till:

 • Pålstek (bowline), t.ex. göra en ögla för drag
 • Överhandsknop i åtta (Åttaknop, Fiol) (figure of eigth), t.ex. som stoppknut
 • Två rundtörnar och dubbelt halvslag om egen part (Round turn and two halfhitches), t.ex. vid ankring av rep som är under belastning
 • Dubbelt halvslag (clove hitch), t.ex. för fästning av rep eller slinga runt träd/annat föremål

Kartläsning/Navigation

 • Deltagaren ska visa baskunskaper om topografiska kartor och sjökort.
 • Hon/han ska kunna peka ut platser på en karta, kunna delta aktivt i navigering från en plats till en annan.
 • Hon/han ska kunna använda en kompass och följa en kompassriktning.

– –

Utrustningsstandard

Vid examinationen ska kanotisten komma med utrustning som är både passande och funktionsduglig för rådande förhållanden. Om viktig utrustning saknas, ska kanotisten inte få delta i examinationen.

Kajak och paddel

 • Eventuella flytblock måste sitta fast. Extrautrustning för att till exempel öka säkerheten ska vara funktionsduglig och fastsatt på ett säkert sätt.
 • Kajakens ändar ska vara utrustade med handtag som är gjorda så att handen inte fastnar för att underlätta vid räddningar. Om däckslinor längs däcket används, måste dessa vara sträckta så att de inte riskerar att de lossnar av misstag, eller att kanotisten riskerar att trassla in sig i dem.
 • En kompass, lätt att avläsa för kanotisten, ska vara med under paddelturen. Den ska antingen vara fastsatt på kajaken eller finnas lätt tillgänglig.

Klädsel

 • Klädseln ska vara anpassad till de förväntade förhållandena. Den bör inkludera vind och vattentäta ytterkläder samt lämplig fotbeklädnad.
 • Färgglada kläder rekommenderas om det finns båttrafik i området.

Flytväst, huvudbonad och sittbrunnskapell

 • En flytväst med minst 50N flytkraft ska användas under paddling. Den ska vara anpassad till individen och sitta korrekt (inte kunna glida upp när du hamnar i vattnet).
 • Flytvästen kan ersättas med en uppblåsbar väst men då ska kanotisten demonstrera att hon/han kan blåsa upp den och tömma den samt känna till i vilken situation den ska blåsas upp – riskerar blåsa upp sig själv.
 • Skydd för huvudet i form av hatt, mössa eller hjälm beroende på omgivning och väder, rekommenderas (sol, kyla, stenar). En färgglad huvudbonad gör kanotisten mer synlig. Om hjälm används ska den vara CE-märkt och väl fastsatt.
 • Kapellet måste passa och om det sitter hårt ska en stropp som är ordentligt fastsatt finnas för att snabbt kunna få loss kapellet.

Bogseringssystem

 • Kanotisten ska ha en säker bogserlina med snabbkopplingsfunktion.

Enkel Första-hjälpen-utrustning och enkel reparationssats

 • Första Hjälpen-set ska matcha kunskapen som krävs under teoridelen.
 • Reparationssatsen ska vara funktionell för kajaken kanotisten paddlar.

Extra kläder

 • Lämpliga reservkläder ska tas med. De ska vara anpassade till rådande förhållanden och vara vattentätt förpackade.

Lunch

 • Lunch och utrustning för att servera varm dryck (exempelvis i termos) ska medföras.

Personlig nödutrustning

Ska inkludera:

 • Kompass och karta/sjökort
 • Nödproviant
 • Visselpipa
 • Tändstickor eller tändare
 • Möjlighet att kontakta hjälp

Vid behov:

 • Kanotisten ska kunna beskriva situationer när nedanstående utrustning är användbar och när den därför ska finnas med.
 • Ficklampa
 • Nödbloss eller annan lämplig utrustning för att markera sin position i vattnet
 • Överlevnadssäck/vattenavvisande vindsäck, minst 1.8m x 0.9m

Vattentät förvaring

 • Extrautrustning ska packas vattentätt så att den är torr även om kanotisten välter.
 • Kanotisten väljer själv metod, men den ska fungera i praktiken.

Packning av kajaken

 • Kanotisten ska kunna motivera sin packning av kajaken gällande exempelvis åtkomlighet och viktfördelning.

– –

Teoridel

Kanotisten ska ha grundläggande kunskap om de principerna som gäller för aktivitet inom paddlingen. Det ger kanotisten möjlighet att utvecklas till en bättre kanotist som får ut mer av sin idrott. Det krävs inte fördjupade kunskaper men kanotisten ska uppmuntras att börja tänka på hur han/hon kan utveckla sina färdigheter och kunskaper för att få ut än mer av sitt paddlande. Examinatorns viktigaste utvärdering är att kanotisten visar sin kunskap i praktiskt handlande under examinationen.

– –

Miljö

Kanotisten som ska examineras på nivå 3, blå tur/rekreation ska ha en grundläggande kunskap om vilka regler som gäller i naturen och hur man som kanotist ska uppträda under sina paddelturer från ”start till mål”.

Allemansrätten

 • En avstämning av att kanotisten kan de delar som ingick i nivå 1, gul och nivå 2, grön.
 • Nyckelfrågan under paddelturen för alla deltagare är att visa uppskattning av den natur vi paddlar i.
 • Kanotisten ska visa medveten om den miljöpåverkan vi har som kanotister och vara proaktiv för att minimera den påverkan vi har.

Matlagning (progression/känna på)

 • Under paddelturen visa en grundläggande kunskap om hantering av kök, (gas eller sprit-kök), genom att kunna värma vatten i det kök man väljer att använda.
 • Kanotisten ska känna till vikten av att spriten ska vara helt slut innan påfyllning sker pga av risken för brännskador. Det räcker med en kort demonstration med ett kök i gruppen, målet är att deltagarna ska känna till funktionen.

Hygien

 • Kanotisten ska känna till grunderna för vistelse i naturen, till exempel när det gäller diskrengöring efter maten/fika.
 • Hon/han ska veta hur man gör sina behov i naturen om det saknas hygieninrättning där hon/han väljer att rasta.

– –

Säkerhet

Den viktigaste faktorn för säkerhet är att känna till sin kapacitet och hålla sig väl inom gränserna för den. Att planera turen väl i förväg med alternativa rutter ifall något oförutsett skulle hända. Ta reda på alla förutsättningar inte minst väderutsikter. Inte vara prestigefylld utan vara beredd att avbryta/förkorta turen om förutsättningarna förändras. Att klara kraven under säkerhetsstandard på ett säkert sätt och ha utrustning som är anpassad till kanotistens fysiska förutsättningar och till rådande omständigheter.

Förebygga problem

 • Inlärning av korrekt rörelsemönster minimerar risken för skador i samband med paddlingsturer.
 • Korsa farleder vinkelrätt, och välja läsida vid passage av öar minimerar risken för incidenter.

Första hjälpen

 • Kanotisten bör ha genomgått en baskurs i första hjälpen före examinationen, så att hon/han kan hantera mindre skador som brukar kunna uppträda i samband med paddling.
 • Kunskap om LABC (Livs-farligt läge, andning, blödning, chock), mindre sårskador, hypertermi och hypotermi är viktiga.

Hypotermi och hypertermi/värmeslag

 • Känna till och förstå faktorer som bidrar till hypotermi och ha strategier för att undvika nedkylning. Tidig insats gör att du kan häva nedkylningen innan den påverkar kroppens temperatur på ett farligt sätt.
 • Första tecknet på hypotermi är att köldskakningarna börjar avta utan att kroppstemperaturen höjts. Det är ett tecken på att kroppstemperaturen sjunkit ytterligare och hjälp behövs – det kan finnas skäl att larma 112 om man inte är helt säker på att man har kunskap och resurser att häva nedkylningen.
 • Rätt klädsel minskar nedkylningen, i ett tidigt skede kan du häva nedkylningen med klädbyte, varm dryck och fysisk aktivitet.
 • Känna till och förstå faktorer som bidrar till hypertermi ex vätskebrist, saltbrist, luftfuktighet och klädsel.

Utrustning

 • Val av utrustning som är anpassad till de fysiska förutsättningarna hos kanotisten är viktig och kunskap om att använda utrustning visas praktiskt under turen.
 • Kanot och paddel – paddelns längd, olika sorts paddlar, köllinjer, skrovform
  Klädsel – anpassa efter väder, vattentemperatur.
 • Extrautrustning för att klara ut ”vanliga” händelser, extra kläder, reservpaddel, reparationsmaterial, extra mat och dryck, reservpaddel, bogserlina, telefon mm.

Turplanering (progression(känna på)

 • Veta vilka frågor man ska ställa sig för att planera en dagstur på ett bra sätt.
 • Där ingår även kunskaper som finns under övriga rubriker som ger grundförutsättningar för planerna som kunskap, årstid, utrustning, väder, vatten etc.

Kost

 • Känna till och börja tänka behov av dryck, energi.

Väder

 • Kunna tolka och förstå väderrapporter från olika källor.

Teknik (progression/känna till och börja tänka)

 • Använd hela kroppen och engagera framför allt stora muskelgrupper som kan skapa mycket kraft. Desto fler och större muskel-grupper som kan engageras, desto mindre kraft behöver du använda i ett enskilt paddeldrag.
 • Använd kraften när paddeln har ett bra läge i vattnet – rikta kraften åt rätt håll. För att få fäste i vattnet och en så framåtriktad kraft som möjligt under drivfasen ska man sträva efter att paddelns vinkel i förhållande till vattnet är ”positiv” vid isättet och sedan vertikal under hela drivfasen, då kraftöverföringen sker.
 • Timing och rytm i paddlingen för att optimera effekten av kraftinsatsen.

Gruppdynamik (progression/känna till och börja tänka)

 • Kanotisten ska bidra positivt till gruppens sammanhållning. Det är viktigt att fundera på sin egen roll och hur ens eget agerande påverkar andra.
 • Medvetenheten är viktig både om vad som händer dem själva och andra i gruppen.
 • De behöver inte vara ansvariga för andra, men de ska arbeta tillsammans och hjälpa varandra genom kommunikation och att se till att de håller avstånd till andra så att de inte hindrar deras manövrar i kanoten.
 • Som medlem i en ledarledd grupp ska kanotisten förstå sin roll på vattnet, följa överenskomna metoder för att hålla kontakten inom gruppen så att alla ”är med”.

Mental träning (progression/känna till och börja tänka)

 • Ge exempel på hur du kan träna avslappning som är en plattform för att gå vidare till mental träning.


Med reservation för felskrivning och ännu ej införda ändringar.

Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2024-05-23

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV