Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

KANADENSARE BLÅ

I examination för Paddelpassets nivå 3 blå, examineras goda paddlare som kan visa konsistent effektivt utförande av nödvändiga paddeltekniker. Examinationen sträcker sig över en dag. Saknas förutsättningar i form av både strömmande vatten och vindar kan examinationen förläggas under två dagar. Nedan beskrivs genomförande och innehåll i examinationen.

För att bli examinerad, kontakta någon av de godkända examinatorerna.

Mål

Ett framgångsrikt utförande på denna nivå visar på att kanotisten är kompetent att hantera de flesta förhållanden på öppet vatten i vindförhållanden runt 4–5 m/s.

Miljö för examinationen

Öppet vatten med medelvindar under 5 m/s. Dessutom ett par moment i strömmande vatten, upp till klass I. Om förhållandena är tuffa kan examinatorn ha visst överseende med kanotisterna, men de ska utföra de tekniska färdigheterna på ett rimligt kompetent sätt.

Utrustning

Enmans- eller tvåmanskanadensare, en enkelbladig paddel och flytväst.

Förkunskaper

Kandidaterna förväntas kunna utföra alla paddeltag på bägge sidor. Vid C2 paddling ska båda paddlarna demonstrera sin förmåga att agera vid såväl för som akter. Kanotisterna ska klara av både C1 och C2 paddling, examinatorn kan ha överseende med att kanotisten har en svagare disciplin. Det rekommenderas att kanotisten har klarat grön nivå inom kanadensare.

– –

Nedan beskrivs de paddlingstekniska, säkerhetsmässiga och miljömässiga delarna i paddelpasset på blå nivå.

Teknik

Lyfta, bära och sjösätta kanoten

Kanotisten visar god ergonomisk bär- och lyftteknik samt en säker sjösättning från sjösättningsplatser som är rimliga att använda i normala fall.

Rörelseeffektiv framåtpaddling med effektivt trim

Kanotisten ska visa förmåga att paddla framåt med en flytande och anpassad teknik under hela examinationen. En god förmåga till acceleration. rytmiskt framåttag med flyt, företrädesvis med ett J-tag (eller ett tag med J-tag som grund). God trimning (balans av vikt mellan för och akter).

Rörelseeffektiv bakåtpaddling

Kanotisten ska kunna visa en flytande och anpassningsbar teknik för bakåtpaddling under hela examinationen. Stanna och accelerera, kontrollerat paddla en bana i form av en 8:a med olika backtag.

Svänga under fart

Snäva svängar och öppna svängar

Sidoförflyttning

både stillastående och under förflyttningKanotisten ska kunna förflytta kanoten sidledes, både mot och ifrån paddeln. Tekniken ska demonstreras både stillastående och under fart framåt.

Häva obalans med stöttning

Kanotisten ska kunna häva en kantning av kanoten med hjälp av höga och låga stöd. Kantningen ska vara tillräckligt kraftig att vatten kommer in i kanoten.

Hantering av strömmande vatten

Kanotisten ska visa på begynnande färdigheter i lätt strömmande vatten, upp till klass 1. Det handlar om att visa en grundläggande kunskap om hur strömmande vatten påverkar kanoten och hur man går in och ur bakvatten, samt traverserar.

Att angöra

Att angöra och fästa kanoten vid strandkant, släpkärra, kanotvagn eller takräck med hjälp av rep eller remmar.

Säkerhet

Personlig utrustning

Vid examinationen ska kanotisten komma med utrustning som är både passande och funktionsduglig för rådande förhållanden. Lånad utrustning kommer att betraktas som kanotistens egen. I fall där utrustningen inte håller måtten kommer kanotisten inte bli examinerad. Om examination på öppet vatten och strömmande vatten genomförs under olika dagar, ska komplett utrustning uppvisas vid båda tillfällen.

Kanot och paddel

Kanoten ska vara utrustad med väl förankrade flytelement med minst 6,5 kg (60N) bärkraft, eller i sin konstruktion ha motsvarande bärkraft. Om kanoten har rep fästade vid för och akter, ska dessa fästas på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att trassla in sig i dem. De ska även vara av en sådan diameter att skador och trassel undviks.

Personlig klädsel

Den egna klädseln ska vara lämplig med hänsyn till förväntade förhållandena. Den bör inkludera vind och vattentäta ytterkläder samt lämplig fotbeklädnad. Färgglada kläder rekommenderas om det finns båttrafik i området.

Flytväst och hjälm

En flytväst med minst 50N flytkraft ska bäras. Flytvästen kan ersättas med en uppblåsbar väst men då ska kanotisten demonstrera att hon/han kan blåsa upp den och tömma den samt känna till i vilken situation den ska blåsas upp och riskerar blåsa upp sig själv. Hjälm är inte obligatoriskt, men ska tas med och användas när så krävs.

Enkel första hjälpen och reparationsutrustning

Första hjälpen utrustningen ska vara anpassad med hänsyn till den kunskap om första hjälpen som krävs enligt Teoridelen.

Reparationsutrustningen ska vara lämplig för den kanot och övrig utrustning som används.

Extra klädsel

Adekvat extra klädsel ska finnas med, packad i vattentäta packpåsar. Dessa ska gå att använda under de förväntade förutsättningarna för att ge värme och skydd.

Matsäck

En medhavd matsäck och utrustning för att ordna varm dryck (kan vara en termos) ska medföras.

Personlig nödutrustning

Denna ska innehålla: Nödproviant, visselpipa, räddningssäck/liknande skydd (vatten och vindtät för att minska risken för nedkylning och hindra hypotermi), pannlampa, tändstickor/tändare. Slinga, karbinhakar och en kniv. Vid paddling i strömmande vatten rekommenderas även 20-30 m. kraftigt rep för att dra loss kanadensare.

Räddning på djupt vatten

  • Effektiv räddning av annan kanotist på djupt vatten, genom att tömma den vattenfyllda kanoten och få tillbaka honom eller henne tillbaka upp i sin kanot.
  • Bogsering och användning av bogserlina
  • Kanotisten ska visa ett sätt att bogsera en kanot med en lina, utan assistans. Linan ska kunna lösgöras vid fara.

Knopar

Kanotisten ska kunna slå följande knopar samt kunna visa och förklara vad de används till: Pålstek, Överhandsknop i åtta, Två rundtörnar och dubbelt halvslag om egen part, Dubbelt halvslag

Teori

Kanottisten ska ha grundläggande kunskap om de principer som gäller för paddling.

Miljö

Kanotisten som ska examineras på nivå 3 Blå ska ha en grundläggande kunskap om vilka regler som gäller i naturen och hur man som kanotist ska uppträda under sina paddelturer från ”start till mål”.

Allemansrätten

Kanotisten ska visa medvetenhet om allemansrätten och om den miljöpåverkan vi har som kanotister och vara proaktiv för att minimera den påverkan vi har.

Matlagning

Under paddelturen visa en grundläggande kunskap om hantering av kök, (gas, spritkök alternativt öppen eld), genom att kunna värma vatten i det kök man väljer att använda.

Hygien

Kanotisten ska känna till grunderna för vistelse i naturen.

Säkerhet

  • Den viktigaste faktorn för säkerhet är att känna till sin kapacitet och hålla sig väl inom gränserna för den.
  • Att planera turen väl i förväg med alternativa rutter ifall något oförutsett skulle hända.
  • Ta reda på förutsättningar och väderutsikter. Inte vara prestigefylld utan vara beredd att avbryta/förkorta turen om förutsättningarna förändras.
  • Att klara kraven under säkerhetsstandard på ett säkert sätt och ha utrustning som är anpassad till kanotistens fysiska förutsättningar och till rådande omständigheter.

Förebygga problem

Visa medvenhet och förebygga risker som finns i samband paddelturen.

Första hjälpen

Kunskap att hantera mindre skador som kan ske i samband med paddling. Kunskap om ABC (and¬ning, blödning, chock), mindre sårskador, HLR och hypotermi är viktiga.

Hypotermi

Känna till och förstå faktorer som bidrar till hypotermi och ha strategier för att undvika nedkylning.

Utrustning

Val av utrustning som är anpassad till de fysiska förutsättningarna hos kanotisten är viktig och kunskap om att använda utrustning visas praktiskt under turen. Det gäller kanot och paddel, klädsel och säkerhetsutrustning.

Turplanering

Veta vilka frågor man ska ställa sig för att planera en dagstur på ett bra sätt. Här ingår även kunskaper som finns under övriga rubriker som ger grundförutsättningar för planerna som kunskap om årstid, utrustning, väder, paddelsträckan, vattenstånd etc.

Kost

Betydelsen av att få i sig tillräckligt med vätska och energi under en paddeltur.

Navigering

Kunna använda karta och kompass för att identifiera tydliga landmärken och avgöra vilken position man har. Kanotisten ska ha kunskap om hur navigation med karta går till samt känna till fördelar och faror med användning av GPS.

Väder

Kunna tolka och förstå väderrapporter från olika källor.

Teknik

Kanotisten ska visa att denna börja tänka på vad som sker under ett paddeltag.

Gruppdynamik och medvetenhet om andra

Kanotisten ska bidra positivt till gruppens sammanhållning. Fundera på sin egen roll och hur ens eget agerande påverkar andra. Kanotisterna förväntas arbeta tillsammans och hjälpa varandra.

Mental träning

Att ha en uppfattning av värdet av mental träning i paddlingssammanhang.


Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2023-04-13

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV