Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

KANOTSLALOM BLÅ

Från och med blå nivå skiljer man mellan de olika grenarna inom kanot. Det blir mer fokus på specifika grenkunskaper. Då kanotisten genomfört blå nivå på ett bra sätt, kan hon/han anses vara en god kanotist snarare än en nybörjare. Nedan beskrivs genomförande och innehåll i examinationen.

Mål

Kunskap att genomföra ett åk i en enkel slalombana utan islag i portkäpparna.

Miljö för examinationen

Klass II fors (enstaka inslag III kan förekomma) på minst 60 m men inte mer än 100 m. Två tydliga bakvatten (en på höger och en på vänster sida) ska finnas.

Utrustning

Examinationen bör genomföras i en enmanskanot av tävlings- eller motionsmodell, kajak eller canadensare. Den ska flyta vågrät vid en kapsejsning, även om den är vattenfylld. Kanotisten ska ha anpassad personlig säkerhetsutrustning. Om examinationen sker i kajak, ska en tvåbladig paddel användas. Canadensare paddlas med enkelbladig paddel.

Förkunskaper

För att kunna ta blå nivå inom kanotslalom ska kanotisten ha paddlat slalombanor i klass II (III) fors. Det rekommenderas att kanotisten har klarat grön nivå inom kajak eller kanadensare.

Examinator

Examinatorn ska ha genomgått Slalomcoach 1 eller ha motsvarande kunskap och bör ha varit ledare i kanot under minst 3 år, samt genomgått examinatorutbildningen för nivå 3 blått paddelpass kanotslalom.

– –

Nedan beskrivs de paddlingstekniska, säkerhetsmässiga och miljömässiga delarna i paddelpasset på blå nivå.

Teknik

Paddla bana

Banan ska innehålla 6 portar, varav 5 numrerade. En tävlande H/D16 bör klara att paddla banan på 30 till 40 sekunder. Kanotisten ska placera och justera portar från kanoten. De ska hänga korrekt i förhållande till vattnet på portlinan och följa regelbokens anvisningar. Portkäpparnas nedre ände i de tre portarna ska vara ca 20 cm över vattnet och käppen får inte komma i kontakt med eller sättas i rörelse av vattnet.

Banan ska paddlas med ”flyt”, portarna ska passeras i nummerordning. Tre försök tillåts. Vid första åket tillåts maximalt två islag, andra åket (om det behövs) tillåts bara ett islag och vid tredje försöket tillåts inget islag. Inget stopp när kanotisten kommer in i bakvattnen, bibehållen balans och kombinerade drivande paddeltag. Inga bromsande paddeltag och kanoten ska vara i en bra position med bra riktning innan passeringen av portar påbörjas. Paddelrytm ska vara väl anpassad. Använd kanoten (lutning, vinkel mot strömmen, mm) i kombination med paddeltag för att få den bästa linjen. En eskimåsväng (hela varvet) ska göras i strömmen efter en bestämd port.

Ny bana på samma vatten

På samma forssträcka som användes i första momentet sätts en 7- portars slalombana ut, där portarnas placering skiljer sig jämfört med den tidigare banan. Efter att ha hört en beskrivning av banan och ha observerat den på plats ska kanotisten kunna memorera banan inom 5 minuter. Portarna ska passeras korrekt och i nummerordning. Kanotisten ska ha observerat forsen och förutsett hur portarna ska passeras.

Portdomare

Kanotisten ska bedöma två kanotister i tre portar. När kandidaten fått rätt placering som portdomare ska hon/han skriftligt dokumentera sina observationer.

– –

Säkerhet

Den viktigaste faktorn för säkerhet är att känna till sin kapacitet och hålla sig väl inom gränserna för den.

 • Kanotisten ska ta reda på de förutsättningar som påverkar paddlingen, exempelvis väderutsikter och vattenflöde samt ha utrustning som är anpassad till kanotistens fysiska förutsättningar och till rådande omständigheter.
 • Kanotisten ska kunna resonera kring åtgärder som förebygger problem.

Personlig utrustning

Kanoten, flytväst och hjälm ska följa tävlingsreglerna. Kapellet ska vara funktionellt och klädseln i övrigt anpassad till rådande förhållanden.

Hypotermi

Känna till och förstå faktorer som bidrar till hypotermi och ha strategier för att undvika nedkylning.

Rädda en kanot

Ta in en annan kanot som ligger i forsen till stranden med sin egen kanot inom utsatt område genom att använda någon av följande tekniska färdigheter; bogsera, skjuta den framför sig med den egna kanoten eller knuffa kanoten med en hand.

Eskimåsväng

Start från ett bakvatten, tippa och göra en eskimåsväng utan förberedelser.

Kamraträddning

Kanotisten ska demonstrera kunskap om räddning från kanot både som räddare och den som blir ”räddad”. Dessutom räddning av någon uppströms genom att stiga iland, lämna kanoten och springa uppströms forsen på ett säkert sätt utan avbrott (stanna inte).

Simning

Gå ner i det strömmande vattnet, simma i en säker position och använd fötterna för att trycka ifrån stenar (kunna vara både defensiv och proaktiv). Efter att ha tryckt sig ifrån en sten, simma in i ett bakvatten nära land. Kanotisten ska också veta hur man kan ta hjälp av kastlina som den som ska räddas.

– –

Träning

Kanotisten som ska examineras på nivå 3, blå inom tävlingsgrenarna ska ha en grundläggande kunskap om de principer som gäller för prestation inom kanotsporten. En grundläggande kunskap ger kanotisten möjlighet att få en förståelse för och själv kunna ta ansvar över sin träning och därmed utvecklas som kanotist.

 • Kunna resonera kring verktyg/hjälpmedel kan du som aktiv använda för att få kunskap om hur du bör träna.
 • Känna till de olika delar som ingår i en god kost och var man får i sig de olika delarna.
 • Ha förståelse för varför man ska värma upp och hur ge exempel på hur man kan göra för att minimera risken för skador i samband med träning och idrottsutövande.
 • Känna till hur du tränar för att öka din uthållighet, styrka, rörlighet och mental kapacitet.
 • Du ska även kunna resonera kring grundförutsättningarna för en god paddlingsteknik.

– –

Miljö

Kanotisten ska ha en grundläggande kunskap om vilka regler som gäller i naturen och hur man som kanotist ska uppträda under sina paddelturer från ”start till mål”. Det gäller också att visa Fair Play under träning och tävling.

 • Nyckelfrågan i relation till miljö för alla deltagare är att visa uppskattning av den natur vi paddlar i.
 • Kanotisten ska visa medvetenhet om den miljöpåverkan vi har som kanotister och vara proaktiv för att minimera den påverkan vi har.
 • Denna ska även kunna resonera kring tillträdesfrågor och betydelsen av gott samarbete med andra intressenter i området.

Miljöbeteende

Kanotisten ska visa gott exempel på hur man beter sig i relation till omgivningen i samband med sjösättning, paddling, landstigning och pauser.

 • Skräp och toalettbesök ska skötas utan att lämna spår.
 • Kanotisten ska kunna uppmärksamma och förebygga potentiellt störande beteenden.
 • Tvätta eller torka utrustning mellan vattendrag för att inte sprida kräftpest eller laxparasiter.
 • Respektera fiskare och andra intressenter.
 • Ta reda på lokala överenskommelser för isättning och upptag och respektera hemfriden.

Naturkänsla

 • Kanotisten känner sig lugn och trygg i denna miljö, på, i och under vattnet.
 • Paddlaren har mött naturen i sköna stunder och även konfronterats med besvärliga miljöer som ställt högre krav på personens förmåga att hantera mötet med naturen i form av regn och kyla.
 • Kanotisten kan reflektera kring hur paddlingen och andra naturupplevelser har påverkat och påverkar personens relation till naturen.
 • Kanotisten kan även reflektera kring och beskriva sitt eget förhållningssätt till naturen.

Faktakunskaper

Kanotisten som ska examineras på nivå 3 ska ha en relativt god kännedom om Allemansrätten, tillträde och praktiska naturskyddsfrågor. Dessutom förväntas att kanotisten har några ytliga kunskaper om till exempel växter och djur, kulturhistoria i aktuellt område, geologi eller ekologi.

 • Kanotisten ska kunna resonera kring den miljöpåverkan vi kan ha som kanotister och vara proaktiv för att minimera den påverkan vi har, på vägen till paddlingen, under paddlingen och efter paddlingen.
 • Utifrån att man som blå paddlare förväntas ha utvecklat en medvetenhet som sträcker sig från det lokala till det regionala och mer långsiktig miljöpåverkan ska denne även kunna redogöra för någon miljöpolitisk fråga som påverkar de vatten man vanligtvis paddlar i.


Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2024-05-23

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV